முழுமையான செய்திகளுக்கு இங்கே அழுத்தவும்.https://vampan.net/2019/03/%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9c%e0%ae%af%e0%ae%95%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%b3%e0%af%88%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f/