நயினாதீவுக் கடலில் நடந்த கருட- பாம்பு காட்சிகளைப் பார்ப்பதற்கு இந்த இணைப்பை அழுத்துங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!!

https://vampan.net/?p=5419