கட்டராசுவின் கடைப் பக்கமா கசிப்படித்தவன் தத்துவம் பேசி.... சட்டநாதர் கோவில் பக்கம்......