85 வருசத்துக்குது முதல் மரமேறுற பொன்னுக்குட்டி சாதாரணமா செய்த வேலையைத்தான் இப்போதய மகப்பேற்று நிபுணர்கள் பெரிய பந்தா காட்டி செய்கின்றார்கள்...

இந்தச் செய்தி 85 வருடங்களுக்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தில் இருந்து வெளியிடப்பட்ட அந்தக்காலத்து தமிழப் பத்திரிகையில் வந்த செய்தியாகும்.

கீழே அந்தச் செய்தி தரப்பட்டுள்ளது.