இந்தச் செய்தி 1935ம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தில் இருந்து வெளியிடப்பட்ட அந்தக்காலத்து தமிழப் பத்திரிகையில் வந்த செய்தியாகும்.

கீழே அந்தச் செய்தி தரப்பட்டுள்ளது.