தம்பியவை… தங்கச்சியவை… நல்ல சுகமாக இருக்கிறியளோ…. வயசு
போட்டுதுதானே… என்ரைபாடும் அப்பிடியும் இப்பிடியும்தான்… என்ரை மனுசி
நெடுகச் சொல்லும்